Przejdź do treści strony
Zarząd Dróg Miejskich w Przemyślu Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko urzędnicze: inspektor ds. utrzymania zieleni

Ogłoszenie o naborze

DYREKTOR
Zarządu Dróg Miejskich w Przemyślu

 

ogłasza nabór

kandydatów na stanowisko urzędnicze :

INSPEKTOR  DS.  UTRZYMANIA ZIELENI
w Zarządzie Dróg Miejskich w Przemyślu,
ul. Wybickiego 1,
37 – 700 Przemyśl

 

1. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia następujące wymagania :

wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo polskie,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • brak skazania za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne
  przestępstwo skarbowe,
 • nieposzlakowana opinia,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku,
 • wykształcenie średnie lub wyższe w zakresie ogrodnictwa, kształtowania terenów zielonych, architektury krajobrazu, inżynierii środowiska lub leśne, rolnicze, ochrona środowiska,
 • 3 letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku związanym z zakresem zadań, wskazanym w pkt 2 niniejszego ogłoszenia.

  wymagania dodatkowe:
 • znajomość przepisów w zakresie stanowiska pracy i umiejętność ich interpretacji,
 • znajomość obsługi komputera, pakietu MS Office,
 • odpowiedzialność, sumienność, punktualność, umiejętność stosowania posiadanej wiedzy

                                                   

2.  Zakres zadań wykonywanych na stanowisku urzędniczym :

 • planowanie robót utrzymaniowych w pasie drogowym w zakresie zieleni niskiej, wysokiej i rabatowej,
 • opracowywanie przedmiarów do sporządzania kosztorysów inwestorskich oraz przygotowywanie materiałów do specyfikacji przetargowych i umów,
 • nadzór nad realizacją robót związanych z utrzymaniem zieleni w pasach drogowych,
 • rozliczanie nadzorowanych zadań pod względem finansowym, merytorycznym
  i formalno-prawnym ze szczególnym uwzględnieniem kompletności dokumentów,
 • prowadzenie sprawozdawczości w zakresie działania stanowiska,
  wykonywanie innych czynności powierzonych przez przełożonego.

3. Informacja o warunkach pracy na stanowisku, którego dotyczy nabór

Zatrudnienie w wymiarze ½ czasu pracy. Stałe godziny pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 700 do 1100.
Stanowisko administracyjno - biurowe, związane z pracą biurową, obsługą komputera oraz pracą w terenie.

 

4. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych był niższy niż
6 %.

 

5. Wymagane dokumenty :

 • list motywacyjny,
 • życiorys zawodowy (CV) uwzględniający przebieg pracy zawodowej w zakresie doświadczenia potwierdzającego kwalifikacje do pracy na stanowisku na jakie prowadzony jest nabór,
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie ( wymagany druk do pobrania na stronie internetowej:  www.zdm-przemysl.com),
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje do pracy na stanowisku, na jakie prowadzona jest rekrutacja,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających niepełnosprawność, **   
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

W liście motywacyjnym, w przypadku podania danych spoza zakresu wymaganego, należy zawrzeć klauzulę o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejsze ofercie pracy dla potrzeby rekrutacji prowadzonej przez ZDM w Przemyślu zgodnie z przepisami prawa z zakresu ochrony danych osobowych  oraz przepisami ustawy o pracownikach samorządowych.” Bez tego Twoja oferta nie będzie mogła wziąć udziału w rekrutacji i zostanie niezwłocznie zniszczona.

6. Oferty zawierające wymagane dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach  z podanym imieniem i nazwiskiem kandydata oraz adresem zwrotnym i dopiskiem „Oferta na stanowisko ds. utrzymania zieleni” w terminie do dnia 25 listopada 2020 roku na adres: Zarząd Dróg Miejskich w Przemyślu, ul. Wybickiego 1, 37-700 Przemyśl.

Oferty przyjmowane będą w dniach i godzinach pracy Zarządu Dróg Miejskich w Przemyślu, tj. od poniedziałku do piątku od godz. 700 do 1500.

Uwaga: Oferty, które zostaną złożone lub wpłyną za pośrednictwem urzędu pocztowego po upływie terminu określonego w ogłoszeniu o naborze do ich złożenia, nie będą rozpatrywane.

7. Dokumenty składane w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.

 

8. Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze zostaną powiadomieni o terminie i miejscu następnego etapu naboru.

 

9. Informacja o wyniku naboru po jego zakończeniu będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.zdm-przemysl.com) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Zarządu Dróg Miejskich w Przemyślu, ul. Wybickiego 1 ( I piętro ).

 

10. Z osobą wyłonioną w tym naborze zostanie zawarta umowa na czas określony. Po zakończeniu umowy na czas określony dopuszcza się możliwość zawarcia kolejnej umowy o pracę na tym samym stanowisku.

 

11. Warto wiedzieć, że :

 • Administratorem danych osobowych podanych w ofercie pracy będzie Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich w Przemyślu, ul. Wybickiego 1, 37-700 Przemysl – kontakt telefoniczny : 16 67903 35; kontakt mailowy : sekretariat@zdm-przemysl.com.
 • W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych możliwy jest kontakt z Inspektorem Ochrony Danych (Pan Krzysztof Sobczuk), za pośrednictwem poczty elektronicznej : ochronadanych@zdm-przemysl.com lub telefonicznie: 16 679 03 35 wew. 207, w godzinach pracy ZDM.
 • Zakres podanych danych osobowych jest zgodny z zakresem wskazanym w Kodeksie pracy, a dodatkowe dane podawane są na podstawie dobrowolnej zgody.
 • Jeżeli nie zostaną podane niezbędne dane zawarte w ofercie czy kwestionariuszu osobowym pozwalające na ocenę i kontakt z Panią / Panem, ZDM w Przemyślu nie będzie mógł brać pod uwagę złożonej oferty.
 • Dostęp do danych osobowych będą miały tylko upoważnieni do tego pracownicy, którzy zajmują się przeprowadzeniem rekrutacji.
 • Dokumenty kandydata wyłonionego w drodze naboru zostaną dołączone do jego akt osobowych; dokumenty pozostałych osób będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w drodze naboru. Po tym terminie dokumenty zostaną zniszczone.
 • W przypadku kiedy osoba ubiegająca się o zatrudnienie zostanie zatrudniona, przedmiotowy Kwestionariusz zostanie złożony do teczki osobowej, w przeciwnym razie zostanie on zniszczony po 3 miesiącach od zakończenie rekrutacji.
 • W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
 • W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia: prawo do żądanie od administratora dostępu do swoich danych osobowych, prawo do sprostowania danych osobowych, prawo do usunięcia danych osobowych ( prawo do bycia zapomnianym ), prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 

Przemyśl, dnia 09.11.2020 r.

                                                                                                    

                   mgr inż. Jacek Cielecki

Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich w Przemyślu

 

 

*   niepotrzebne pominąć,
** dotyczy kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy  z   dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r., poz. 1282)

Metryczka
 • wytworzono:
  09-11-2020
  przez: Krzysztof Sobczuk
 • opublikowano:
  09-11-2020 14:38
  przez: Krzysztof Sobczuk
 • zmodyfikowano:
  09-11-2020 14:48
  przez: Krzysztof Sobczuk
 • podmiot udostępniający:
  Zarząd Dróg Miejskich w Przemyślu
  odwiedzin: 152
Dane jednostki:

Zarząd Dróg Miejskich w Przemyślu
37-700 Przemyśl
ul. Wybickiego 1
NIP: 7952076801 REGON: 650903339
Numer konta: 09 1560 0013 2114 9805 3000 0002

Dane kontaktowe:

tel.: +48 16 679 03 35 do 38
fax: +48 16 679 03 35 do 38 wew. 222
e-mail: sekretariat@zdm-przemysl.com
strona www: www.zdm-przemysl.com