Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Deklaracja dostępności

Zarząd Dróg Miejskich w Przemyślu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: Biuletyn Informacji Publicznej Zarządu Dróg Miejskich w Przemyślu.

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej: 2018-06-26.

Status pod względem zgodności

Strona internetowa jest częściowo zgodna z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Treści wymienione poniżej są niedostępne z następujących powodów:

Dokumenty dla których istotne są treści takie jak pieczęć czy podpis są zamieszczone i będą zamieszczane w postaci „SKANU DOKUMENTU” (np.: sprawozdania finansowe, plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych itp.).

Zamieszczone dokumenty archiwalne.

Niektóre załączone treści do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) takie jak na przykład załączniki graficzne – plany sytuacyjne – zgodnie z art. 3 pkt 2 Ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 2023-03-30.

Data aktualizacji oświadczenia: 2023-03-30.

Metoda przygotowania oświadczenia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z osobą lub odpowiedzialną komórką organizacyjną: Krzysztof Sobczuk, inwestycje@zdm-przemysl.com. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 16 679 03 35 wew. 207. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.
Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich:

https://www.rpo.gov.pl/

Dane teleadresowe podmiotu publicznego:

37-700 Przemyśl, Wybickiego 1
Tel.: +48166790335
Faks: +48166790335
E-mail:
Strona internetowa: www.zdm-przemysl.com

Dostępność architektoniczna

Siedziba Zarządu Dróg Miejskich w Przemyślu jest przystosowana do obsługi osób niepełnosprawnych, w tym poruszających się na wózkach inwalidzkich. Budynek zrealizowano jako dwukondygnacyjny, składa się z dwóch skrzydeł powiązanych parterowym łącznikiem mieszczącym wejście główne.
Z uwagi na konfigurację terenu, wejście główne zostało wyniesione ponad poziom przyległego chodnika (dwa stopnie) – nie jest dostępne dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Dostępność tę zapewniono poprzez wprowadzenie wejścia bocznego do budynku, przy którym nie występują bariery architektoniczne – umożliwia ono bezpośredni dostęp osób niepełnosprawnych, w tym poruszających się na wózkach inwalidzkich z poziomu terenu przyległego. Wejście boczne skomunikowane jest ciągiem pieszym z ogólnodostępnym parkingiem , na którym zapewniono stanowisko postojowe dla samochodów osób niepełnosprawnych. Parking nie jest wyposażony w ścieżki naprowadzające dla osób niewidomych/słabowidzących.

W części obiektu – udostępnionej dla osób niepełnosprawnych, w tym poruszających się na wózkach inwalidzkich brak jest dolnych ograniczników drzwi i progów - nie występują bariery architektoniczne, które ze względu na rozwiązania techniczne, konstrukcyjne lub warunki użytkowania uniemożliwiają lub znacznie utrudniają swobodę ruchu osobom niepełnosprawnym. Pomieszczenia Zarządu Dróg znajdujące się w części parteru udostępnionego niepełnosprawnym, w pełni zaspokajają możliwość załatwienia wszelkich spraw administracyjnych.

Boczne drzwi wejściowe do budynku są przystosowane do przejazdu wózka inwalidzkiego. Istnieje możliwość zapewnienia asysty przez pracowników Zarządu Dróg Miejskich w Przemyślu - przy wejściu do budynku, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu tej kwestii – tel. +48 (16) 679 03 35. Wielkość poszczególnych pomieszczeń i parametry korytarza głównego budynku umożliwiają bezproblemowe wymijanie się osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, natomiast informacje o poszczególnych Wydziałach oraz pracownikach zostały wyraźnie nadrukowane na kontrastowych tłach, dzięki czemu osoby słabowidzące mogą samodzielnie uzyskać niezbędne informacje. Toaleta, znajdująca się w obiekcie, nie jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego:

Brak możliwości  skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.