Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:
Data ogłoszenia:
20-09-2023
Termin składania dok.:
04-10-2023
Jednostka:
Zarząd Dróg Miejskich w Przemyślu

Ogłoszenie o naborze

 

DYREKTOR
Zarządu Dróg Miejskich w Przemyślu

ogłasza nabór

kandydatów na stanowisko urzędnicze:

DS. ZAJĘCIA PASA DROGOWEGO

w Zarządzie Dróg Miejskich w Przemyślu
ul. Wybickiego 1
37 – 700 Przemyśl

 

1.  Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia następujące wymagania:

wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo polskie,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • brak skazania za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • nieposzlakowana opinia,
 • wykształcenie wyższe lub średnie i co najmniej rok stażu pracy w administracji publicznej,

wymagania dodatkowe  (nieobowiązkowe):

 • znajomość przepisów prawa, związanych ze stanowiskiem pracy i umiejętność ich interpretacji,
 • umiejętność pisania decyzji administracyjnych,
 • znajomość aplikacji pakietu MS Office,
 • odpowiedzialność, sumienność, punktualność, umiejętność stosowania posiadanej wiedzy w praktyce.

2. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku urzędniczym referenta ds. administracyjnych:

 • prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach o zajęcie pasa drogowego, w tym również sporządzanie decyzji administracyjnych,
 • prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach o zajęcie pasa drogowego bez wymaganego prawem zezwolenia zarządcy drogi, w tym sporządzanie decyzji administracyjnych,
 • kontrola zajęcia pasa drogowego,
 • wykonywanie innych poleceń przełożonego związanych ze stanowiskiem pracy.

3. Informacja o warunkach pracy na stanowisku, którego dotyczy nabór

Zatrudnienie w wymiarze pełnym czasu pracy. Stałe godziny pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 700 do 1500. Stanowisko administracyjno-biurowe. Praca biurowa i w terenie, związana z obsługą komputera. Obsługa petentów.

4. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych był niższy niż 6 %

5. Wymagane dokumenty:

 • własnoręcznie podpisany list motywacyjny,
 • własnoręcznie podpisany życiorys zawodowy (CV) uwzględniający kwalifikacje do pracy na stanowisku na jakie prowadzony jest nabór,
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wymagany druk do pobrania na stronie internetowej: www.zdm-przemysl.com),
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje do pracy na stanowisku, na jakie prowadzona jest rekrutacja,
 • kserokopia dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających niepełnosprawność, **
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

W liście motywacyjnym, w przypadku podania danych spoza wymaganego zakresu, należy zawrzeć klauzulę o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszej ofercie pracy dla potrzeby rekrutacji prowadzonej przez ZDM w Przemyślu oraz na włączenie ich do akt osobowych w przypadku zatrudnienia na przedmiotowym stanowisku zgodnie z przepisami prawa z zakresu ochrony danych osobowych”. Bez tego Twoja oferta nie będzie mogła wziąć udziału w rekrutacji i zostanie niezwłocznie zniszczona.

6. Oferty zawierające wymagane dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym imieniem i nazwiskiem kandydata oraz adresem zwrotnym i dopiskiem „Oferta na stanowisko urzędnicze: ds. zajęcia pasa drogowego” w terminie do dnia 4 października 2023 roku na adres: Zarząd Dróg Miejskich w Przemyślu, ul. Wybickiego 1, 37-700 Przemyśl.

Oferty przyjmowane będą w dniach i godzinach pracy Zarządu Dróg Miejskich w Przemyślu, tj. od poniedziałku do piątku od godz. 700 do 1500.

Uwaga: Oferty, które zostaną złożone lub wpłyną za pośrednictwem urzędu pocztowego po upływie terminu określonego w ogłoszeniu o naborze do ich złożenia, nie będą rozpatrywane.

7. Dokumenty składane w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.

8. Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze zostaną powiadomieni o terminie i miejscu następnego etapu naboru.

9. Informacja o wyniku naboru po jego zakończeniu będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.zdm-przemysl.com) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Zarządu Dróg Miejskich w Przemyślu, ul. Wybickiego 1 (I piętro).

10. Z osobą wyłonioną w tym naborze zostanie zawarta umowa na czas określony lub na czas nieokreślony. 

11. Warto wiedzieć, że:

 • Administratorem danych osobowych podanych w ofercie pracy będzie Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich w Przemyślu, ul. Wybickiego 1, 37-700 Przemyśl – kontakt telefoniczny: 16 67903 35; kontakt mailowy: .
 • W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych możliwy jest kontakt z Inspektorem Ochrony Danych (Pan Krzysztof Sobczuk), za pośrednictwem poczty elektronicznej: lub telefonicznie: 16 679 03 35 wew. 207, w godzinach pracy ZDM.
 • Zakres podanych danych osobowych jest zgodny z zakresem wskazanym w Kodeksie pracy i ustawie o pracownikach samorządowych, a dodatkowe dane podawane są na podstawie dobrowolnej zgody.
 • Jeżeli nie zostaną podane niezbędne dane zawarte w ofercie czy kwestionariuszu osobowym pozwalające na ocenę i kontakt z Panią/Panem, ZDM w Przemyślu nie będzie mógł brać pod uwagę złożonej oferty.
 • Dostęp do danych osobowych będą mieli tylko upoważnieni do tego pracownicy, którzy zajmują się przeprowadzeniem rekrutacji.
 • Dokumenty kandydata wyłonionego w drodze naboru zostaną dołączone do jego akt osobowych; dokumenty pozostałych osób będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w drodze naboru. Po tym terminie dokumenty zostaną zniszczone.
 • W przypadku kiedy osoba ubiegająca się o zatrudnienie zostanie zatrudniona, przedmiotowy Kwestionariusz zostanie złożony do teczki osobowej, w przeciwnym razie zostanie on zniszczony po 3 miesiącach od zakończenie rekrutacji.
 • W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
 • W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia : prawo do żądanie od administratora dostępu do swoich danych osobowych, prawo do sprostowania danych osobowych, prawo do usunięcia danych osobowych ( prawo do bycia zapomnianym ), prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 

Przemyśl, dnia 20.09.2023 r.

                                                                                                    

mgr inż. Jacek Cielecki

Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich
w Przemyślu

 

*   niepotrzebne pominąć,

** dotyczy kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z  dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r., poz. 530)