Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko urzędnicze: ds. oświetlenia ulicznego i sygnalizacji świetlnej

Data ogłoszenia:
20-09-2023
Termin składania dok.:
04-10-2023
Jednostka:
Zarząd Dróg Miejskich w Przemyślu

Ogłoszenie o naborze

DYREKTOR
Zarządu Dróg Miejskich w Przemyślu

ogłasza nabór

kandydatów na stanowisko urzędnicze:

DS. OŚWIETLENIA ULICZNEGO I SYGNALIZACJI ŚWIETLNEJ

w Zarządzie Dróg Miejskich w Przemyślu,
ul. Wybickiego 1,
37 – 700 Przemyśl

 

 1. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia następujące wymagania:

wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo polskie,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • brak skazania za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • nieposzlakowana opinia,
 • wykształcenie wyższe lub średnie techniczne o kierunku elektronika, elektrotechnika lub energetyka.

wymagania dodatkowe:

 • doświadczenie przy budowie lub/i eksploatacji oświetlenia ulicznego, urządzeń elektroenergetycznych,
 • znajomość obsługi komputera w zakresie oprogramowania Microsoft Office, baz danych oraz AutoCad,
 • znajomość przepisów i umiejętność ich interpretacji w zakresie stanowiska pracy,
 • odpowiedzialność, sumienność, punktualność, umiejętność stosowania posiadanej wiedzy w praktyce.

           2.   Zakres zadań wykonywanych na stanowisku urzędniczym:

 • planowanie rozbudowy sieci oświetlenia ulicznego i drogowej sygnalizacji świetlnej wraz z przygotowaniem zakresów do sporządzania kosztorysów inwestorskich oraz materiałów do specyfikacji przetargowych i umów,
 • ustalanie potrzeb i przygotowanie niezbędnych danych na roboty utrzymaniowe i modernizacyjne do planu rzeczowo finansowego na dany rok,
 • sprawowanie nadzoru nad zakupem energii i zakupem usługi przesyłowej,
 • uczestniczenie w odbiorach technicznych sieci oświetlenia ulicznego i sygnalizacji świetlnej,
 • dokonywanie okresowych przeglądów stanu technicznego sygnalizacji świetlnej i oświetlenia ulicznego,
 • przygotowywanie zleceń na usuwanie awarii i niesprawności sieci oświetlenia ulicznego i sygnalizacji świetlnej oraz nadzorowanie wykonania zgłoszonych prac,
 • kontrole oświetlenia ulicznego i sygnalizacji świetlnej,
 • ewidencjonowanie zużycia energii elektrycznej dla potrzeb sygnalizacji świetlnej i oświetlenia ulicznego oraz kontrola odczytów liczników energii,
 • koordynacja budowy, przebudowy i remontów sieci, urządzeń oświetlenia ulicznego oraz sygnalizacji świetlnej z innymi zarządcami sieci uzbrojenia technicznego,
 • wdrażanie nowych systemów sterowania ruchem i oświetleniem ulicznym,
 • ewidencjonowanie urządzeń oświetlenia ulicznego i sygnalizacji świetlnej,
 • planowanie i rozliczanie środków budżetowych na eksploatacje oświetlenia ulicznego, przygotowywanie sprawozdań w tym zakresie,
 • udział w przygotowaniu wniosków i dokumentacji związanych z pozyskiwaniem zewnętrznych środków finansowych dla realizacji zadań związanych z rozwojem, modernizacją i utrzymaniem oświetlenia ulicznego i sygnalizacji świetlnej,
 • dokonywanie okresowych przeglądów stanu technicznego układów zasilania i sterowania przepompowni wód deszczowych oraz ewidencjonowanie zużycia energii elektrycznej dla potrzeb przepompowni,
 • dokonywanie okresowych przeglądów stanu technicznego instalacji elektrycznych w pomieszczeniach technicznych mostów oraz układów zasilania i sterowania oświetleniem przeszkodowym,
 • wykonywanie innych zadań przydzielonych przez przełożonych.
 1. Informacja o warunkach pracy na stanowisku, którego dotyczy nabór

Zatrudnienie w wymiarze pełnym czasu pracy. Stałe godziny pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 700 do 1500. Stanowisko administracyjno - biurowe. Praca biurowa i w terenie. Obsługa petentów.

 1. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych był niższy niż
  6 %.
 1. Wymagane dokumenty:
  • własnoręcznie podpisany list motywacyjny,
  • własnoręcznie podpisany życiorys zawodowy (CV) uwzględniający kwalifikacje do pracy na stanowisku na jakie prowadzony jest nabór,
  • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (druk do pobrania na stronie internetowej:  www.zdm-przemysl.com),
  • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje do pracy na stanowisku, na jakie prowadzona jest rekrutacja,
  • kserokopie dokumentów potwierdzających niepełnosprawność, *  
  • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
  • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
  • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

W liście motywacyjnym, w przypadku podania danych spoza wymaganego zakresu, należy zawrzeć klauzulę o treści :„ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejsze ofercie pracy dla potrzeby rekrutacji prowadzonej przez ZDM w Przemyślu oraz na ich włączenie do akt osobowych w przypadku zatrudnienia na przedmiotowym stanowisku, zgodnie z przepisami prawa z zakresu ochrony danych osobowych”. Bez tego Twoja oferta nie będzie mogła wziąć udziału w rekrutacji i zostanie niezwłocznie zniszczona.

 1. Oferty zawierające wymagane dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym imieniem i nazwiskiem kandydata oraz adresem zwrotnym i dopiskiem „Oferta na stanowisko urzędnicze ds. oświetlenia ulicznego i sygnalizacji świetlnej” w terminie do dnia 4 października 2023 roku na adres: Zarząd Dróg Miejskich w Przemyślu, ul. Wybickiego 1, 37-700 Przemyśl.

Oferty przyjmowane będą w dniach i godzinach pracy Zarządu Dróg Miejskich w Przemyślu, tj. od poniedziałku do piątku od godz. 700 do 1500.

Uwaga: Oferty, które zostaną złożone lub wpłyną za pośrednictwem urzędu pocztowego po upływie terminu określonego w ogłoszeniu o naborze do ich złożenia, nie będą rozpatrywane.

 1. Dokumenty składane w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.
 1. Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze zostaną powiadomieni o terminie i miejscu następnego etapu naboru.
 2. Informacja o wyniku naboru po jego zakończeniu będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.zdm-przemysl.com) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Zarządu Dróg Miejskich w Przemyślu, ul. Wybickiego 1 (I piętro).
 1. Z osobą wyłonioną w tym naborze zostanie zawarta umowa na czas określony lub na czas nieokreślony.
 1. Warto wiedzieć, że :
  • Administratorem danych osobowych podanych w ofercie pracy będzie Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich w Przemyślu, ul. Wybickiego 1, 37-700 Przemyśl – kontakt telefoniczny : 16 679 03 35; kontakt mailowy: .
  • W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych możliwy jest kontakt z Inspektorem Ochrony Danych (Pan Krzysztof Sobczuk), za pośrednictwem poczty elektronicznej: lub telefonicznie: 16 679 03 35 wew. 207, w godzinach pracy ZDM.
  • Zakres podanych danych osobowych jest zgodny z zakresem wskazanym w Kodeksie pracy oraz ustawie o pracownikach samorządowych, a dodatkowe dane podawane są na podstawie dobrowolnej zgody.
  • Jeżeli nie zostaną podane niezbędne dane zawarte w ofercie czy kwestionariuszu osobowym pozwalające na ocenę i kontakt z Panią/Panem, ZDM w Przemyślu nie będzie mógł brać pod uwagę złożonej oferty.
  • Dostęp do danych osobowych będą mieli tylko upoważnieni do tego pracownicy, którzy zajmują się przeprowadzeniem rekrutacji.
  • Dokumenty kandydata wyłonionego w drodze naboru zostaną dołączone do jego akt osobowych; dokumenty pozostałych osób będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w drodze naboru. Po tym terminie dokumenty zostaną zniszczone.
  • W przypadku kiedy osoba ubiegająca się o zatrudnienie zostanie zatrudniona, przedmiotowy Kwestionariusz zostanie złożony do teczki osobowej, w przeciwnym razie zostanie on zniszczony po 3 miesiącach od zakończenie rekrutacji.
  • W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
  • W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia : prawo do żądanie od administratora dostępu do swoich danych osobowych, prawo do sprostowania danych osobowych, prawo do usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym), prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 

Przemyśl, dnia 20.09.2023r.

                                                                                                    

mgr inż. Jacek Cielecki

Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich
w Przemyślu

 

 

 

* dotyczy kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 530)